V období od 13.7.2019 do 27.7.2019  podniková dovolená . Objednávky budeme řešit v následujícím týdnu .Děkujeme za pochopení. Kovárna JJ

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

obchodní společnosti

Jaroslav Jiráň 

se sídlem Kobylnice 10, okr.Kutná Hora

identifikační číslo: 62951297

zapsané v živnostenském rejstříku, pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.kovarnajj.cz

1)Dodavatel

 

KovarnaJJ.cz

Jaroslav Jiráň

Kobylnice 10, Kutná Hora 284 01Dodavatel je plátce DPH.


IČ: 629 51 297

DIČ: CZ 7712223343(dále jen „dodavatel“)

 

Kontaktní údaje:

TEL:   603 202 683

GSM: 603 193 911

Email: jarda@amstuning.cz

Na emaily odpovídáme zpravidla ve lhůtě do 24 hodin, nejdéle však do 3 dne.

Číslo účtu pro bezhotovostní platby: 428235329/0800

 

 

2) Objednávka zboží

 

 Seznam zboží na stránkách www.kovarnaJJ.cz  je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží si vždy můžete ověřit telefonicky nebo e-mailem. 

K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Tímto se objednávka stává závaznou. Zákazník souhlasí s obchodními podmínkami. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží.

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny za dopravu a další poplatky může ověřit na stránce doprava.

Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků, a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení. Tím souhlasí s uzavřením kupní smlouvy.

 

Zboží, které je skladem - např. domovní čísla, která jsou vyrobena v polotovaru, po objednání se dle přání zákazníků, nechávají předměty zinkovat, barvit a patinovat. Tudíž dodací lhůta je pak delší tj. většinou do 30 dnů.

V případě objednávky zakázkové výroby (např. ploty,postele,brány, branky, okenní ohrádky) si prodejce vyhrazuje právo na zálohu ve výši 50% a možnosti sepsání smlouvy o dodání zboží.


Zrušení objednávky
Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit.
Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné do 12 hodin, nebo jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.


 

 

3) Zaslání zboží

 

U zboží, které má být zákazníkovi zasláno přepravní společností Expres VAN nebo jinou zásilkovou službou, se k vlastnímu uzavření kupní smlouvy vyžaduje závazné potvrzení objednávky dodavatelem.
Závazným potvrzením objednávky není automaticky generované elektronické potvrzení o přijetí objednávky do systému dodavatele, ale jde o elektronicky zaslané potvrzení označené jako „konečné potvrzení objednávky“ či telefonické potvrzení objednávky dodavatelem, kdy si dodavatel a zákazník potvrdí obsah objednávky, zejména druh zboží, počet kusů, cenu za zboží a přepravu, a způsob a termín doručení. Okamžikem potvrzení je uzavřena kupní smlouva.


Dodací lhůta

 
Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době přepravní společností Expres Van nebo jiným přepravcem, obvykle do 2–8 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky pokud je zboží skladem. Většina zboží je skladem a čeká na povrchovou úpravu dle přání zákazníka a dodání bývá většinou 2-3 týdny.Pokud se jedná o zakázkovou výrobu plotů či zábradlí , je termín individuálná je zhruba 2-3 měsíce v závislosti na počtu zakázek.

 

Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.


Způsob dopravy

 
Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České republiky.V případě osobního převzetí neplatíte poštovné.


Způsob uhrazení ceny za zboží


Zákazník má několik možností uhrazení kupní ceny za zboží.

Dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby, poukázáním kupní ceny na účet dodavatele pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje. Platbu je též možné uskutečnit složenkou.

Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad.


Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.

Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit.

Podepsáním dodacího listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

Komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem
Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak.

 

 

4) Stornování objednávky

 

Pokud máte zájem o storno objednávky, učinte tak prosím do 12 hodin od uskutečnění objednávky (uzavření kupní smlouvy). Jedině tak budeme moci zaručit storno objednávky před odesláním.


5) Záruční podmínky a reklamace

 

Záruční doba a záruční list


Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.

Záruční doba je uvedena u každého zboží v jeho popisu. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

 

Reklamace


V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

 

Postup reklamace

Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nejnižší nutné výši k bezpečnému doručení (nutné doložit doklad k této přepravě). V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani dodavatel nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv spotřebitele).

 

Vyřízení reklamace


Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží.
Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidení.

 

6) Odstoupení od smlouvy

 

Právo zákazníka na odstoupení


Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.

Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

 Kupující nemůže odstoupit od smlouvy v případech uvedených v odst. 7 §53 zák. 367/200 Sb., např. při dodávce zboží upraveného na přání zákazníka.


Právo dodavatele na odstoupení
Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit  do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

 

Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, a to elektronicky na emailovou adresu  jarda@amstuning.cz nebo telefonicky.
Při odstoupení je nutné uvést číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předložit originál dokladu o koupi zboží.

Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele na své náklady, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Zboží zaslané zpět dodavateli musí být v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů včetně dokladu o koupi).

V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.

Pokud zákazník splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, dodavatel mu vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část, a to nejpozději do 30 dnů po vrácení zboží. Dodavatel vrací finanční prostředky na účet kupujícího po podpisu dobropisu.


 

7) Ochrana osobních údajů spotřebitele

   Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

  1. ochrana osobních údajů

 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

  Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a       (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

  Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

  Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

   Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

  V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

- požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

- požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

  Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

 

 

8) Závěrečná ustanovení

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.

Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.kovarnajj.cz stejně jako ve svých provozovnách nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.

 


Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na jarda@amstuning.cz nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.

 

9) Další práva a povinnosti smluvních stran 

 

   Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží

   Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

   K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa:http://www.coi.cz

  Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.